Domov se zvláštním režimem

Poslání
- Identifikátor: 9827880 – Kapacita: 19 lůžek


Pobytová služba Domov se zvláštním režimem je registrovanou sociální službou Domova seniorů TGM, příspěvkovou organizací zřizovanou Středočeským krajem.
Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytnutí důstojného zázemí a kvalitních ošetřovatelských služeb osobám ve věku nad 55 let, které z důvodu svého chronického duševního onemocnění, se závislostí na návykových látkách, z důvodu stařecké, Alzheimerovy nebo jiné formy demence jsou závislé na pomoci druhé osoby.
Klientům poskytujeme ubytování, stravování a individuální péči prostřednictvím všeobecných zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách.
Ošetřovatelskou péči provádíme na základě sestavených individuální plánů péče klienta ve vazbě na jejich aktuální psychický a fyzický stav.
Služby jsou poskytovány se zřetelem na osobní potřeby klienta, na jeho vnitřní pocit bezpečí se snahou o udržení soběstačnosti a aktivního života.

Cílová skupina

Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a podmínek registrace se v Domově se zvláštním režimem poskytují pobytové sociální služby:

 • seniorům (ženám a mužům) ve věkové skupině od 55-ti let a výše
 • osobám, které z důvodu svého chronického duševního onemocnění jsou závislí na pomoci jiné osoby
 • osobám, které z důvodu závislosti na návykových látkách jsou závislí na pomoci jiné osoby
 • osobám, které z důvodu stařecké, Alzheimerovy nebo jiné formy demence jsou závislí na pomoci jiné osoby

Kvalitní službu nemůžeme poskytnout v těchto případech

 • Domov neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá (např. pečovatelská služba, denní stacionář apod.)
 • Domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení (nutnost hospitalizace)
 • Pokud má zájemce infekční onemocnění
 • Osobě, které byla vypovězena smlouva o poskytování služeb v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Cíle služby Domov se zvláštním režimem

„Umožnit prožít důstojné stáří v bezpečí a pochopení bez pocitu osamění.“

 • Poskytovat péči klientům služby Domova se zvláštním režimem jejich zařazením mezi ostatní klienty pobytových služeb s cílem zamezit vyloučení a izolování od svého okolí. Tato péče je poskytována především u klientů s počínající a mírnou demencí.
 • Napomáhat soběstačnosti klienta, možné aktivizaci dle jeho přání a potřeb a možností jeho zapojení do společenského dění v závislosti na aktuálním fyzickém a psychickém stavu klienta.
 • V rozvinuté fázi demence poskytovat šetrné a systematické vedení k dodržování denního rytmu a činností s ohledem na přání a možnosti klienta, které povedou k možnému udržování soběstačnosti, co nejdéle to bude možné.
 • Poskytovat komplexní ošetřovatelské a sociální služby na základě osobního cíle a sestaveného plánu ošetřovatelské péče v závislosti na aktuálním fyzickém a psychickém stavu klienta.
 • Zabezpečit správnou péči prostřednictvím – komunikace ošetřujícího lékaře (psychiatra) klienta a zdravotnického zaměstnance Domova – s následným vyhodnocením a sestavením plánu ošetřovatelské péče klienta.
 • Zabezpečit správnou péči prostřednictvím předávání informací na schůzkách „Týmu pro individuální péči klienta“ a „Pracovního týmu“ (např. správný přístup ke klientovi a ošetřovatelských technikách směrem ke klientovi)
 • Maximálně spolupracovat s okruhem osob blízkých klienta a snažit se je motivovat ve spolupráci v oblasti udržení především psychické i fyzické kondice klienta (častější návštěvy, obklopit klienta věcmi, ke kterým má osobní vztah, podpora klienta k fyzické aktivitě-pravidelné procházky)

Ubytování

 • celková kapacita je 19 lůžek
 • všechny pokoje jsou bezbariérové

Vybavení pokojů:

 • polohovací lůžka
 • noční stolek
 • šatní skříň
 • stůl
 • židle
 • klient si po dohodě může pokoj doplnit vlastním drobným vybavením
 • každé dva pokoje jsou v předpokojích vybaveny jednou koupelnou s toaletou a další samostatnou toaletou navíc
 • součástí všech pokojů, koupelen a toalet je signalizace pro přivolání sestry
 • na pokojích je možnost připojení k internetu

Poskytované služby

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při poskytnutí stravy,
 • dodržování pitného režimu,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí,
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla..

Ceník

V ceně služby za ubytování je spotřeba elektrické energie dle standardního vybavení, topení, studená a teplá voda.

Cena za jednolůžkový pokoj činí 210,– Kč/den (pro výpočet úhrady se počítá každý měsíc 30 dnů).

Cena za dvojlůžkový pokoj činí 200,– Kč/den (pro výpočet úhrady se počítá každý měsíc 30 dnů).

Cena za celodenní diabetickou stravu činí 170,– Kč/den.

Cena za celodenní racionální stravu činí 160,– Kč/den.

Písmo
Abc
Abc
Abc