Informace pro zájemce o pobyt

Máte zájem o pobyt v našem domově pro seniory pro svého tatínka, maminku, sebe či jiné osoby ve vašem okolí? Zde vám poskytneme základní informace k tomu, jak postupovat.

Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem

1. Podání žádosti

Prvním krokem je podat ,,Žádost o poskytování sociální služby“. Tento formulář je možné stáhnout z těchto webových stránek v záložce dokumenty nebo si ho vyzvednout na recepci domova. Po jeho vyplnění je zapotřebí kompletní formulář (vč. přílohy č. 1) doručit do Domova (poštou, elektronicky emailem, osobně na recepci domova).

2. Zpracování žádosti

Jakmile bude Vaše žádost doručena do Domova, sociální pracovnice zařadí žádost do pořadníku evidence žadatelů o sociální službu (dle Vašeho výběru – Domov pro seniory nebo Domov se zvláštním režimem) a zašle Vám písemné vyrozumění o přijetí Vaší žádosti do Domova seniorů TGM a její zařazení do evidence. Pokud Vaše žádost nebude splňovat zákonné podmínky k umístění do Vámi zvolené služby, budete o této skutečnosti okamžitě písemně vyrozuměn/a, včetně zdůvodnění. V tomto případě Vám poskytneme informace o možnostech řešení Vaší situace. Dojde-li k zařazení této žádosti do evidence žádostí vedené DS TGM, bude tato žádost vedena v evidenci maximálně po dobu 5 let od posledního kontaktu se žadatelem. Jednou ročně budete vyzváni k aktualizaci vaší žádosti (viz ,,Aktualizace žádosti o poskytování sociální služby“ v sekci dokumenty). Nicméně, jakékoliv změny, které nastanou, je zapotřebí neprodleně písemně sdělit sociální pracovnici domova i v průběhu roku.

3. Výběr žadatele

V případě, že se uvolní místo ve vámi požadované službě, jsou žadatelé kontaktování dle pořadí v evidenci žadatelů a zároveň se přihlíží i k momentální situaci každého žadatele. Sociální pracovnice, na základě Vašeho souhlasu s umístěním, provede spolu s vedoucí zdravotně-sociálního úseku „Sociální šetření“ (šetření je prováděno v domácnosti žadatele, popř. ve zdravotnickém nebo jiném zařízení, ve kterém je žadatel umístěn). Po provedeném šetření a po dodání vyplněného formuláře „Vyjádření lékaře“ posoudí svolaná Komise pro výběr nového klienta, zda splňujete podmínky umístění do vybrané služby.

Pak už zbývá jen nastoupit :)

Těšíme se na Vás!

Písmo
Abc
Abc
Abc