Odlehčovací služba

Poslání Odlehčovací služby Domova pro seniory TGM

– Identifikátor: 7671346 – Kapacita: 7 lůžek

Odlehčovací služba je registrovanou sociální službou Domova seniorů TGM, příspěvkovou organizací zřizovanou Středočeským krajem.

Posláním odlehčovací služby je poskytnutí sociálních pobytových služeb seniorům a zdravotně postiženým osobám nad 55 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které jinak dlouhodobě pečují jiné osoby v jejich domácím prostředí.

Odlehčovací služba je poskytována na dobu nejdéle 3 měsíců s cílem umožnit osobě, která o seniora pečuje, nezbytný odpočinek nebo této osobě umožnit vykonání jiných činností při kterých nemůže o svěřenou osobu dostatečně pečovat.

Služby jsou klientovi poskytovány prostřednictvím všeobecných zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách na základě individuálních potřeb, mapovaných u každého klienta před nástupem do odlehčovací služby.

Služby jsou realizovány se zřetelem na přání a individuální potřeby klienta se snahou o jeho zapojení do společenského dění v domově.

Cílová skupina

Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a podmínek registrace se v Odlehčovací službě poskytují pobytové sociální služby:

 • seniorům (ženám a mužům) ve věkové skupině od 55-ti let a výše,
 • osobám, které z důvodu svého věku a zdravotního stavu jsou závislí na pomoci jiné osoby (snížená soběstačnost),
 • osobám, které z důvodu svého chronického onemocnění jsou závislí na pomoci jiné osoby (srdeční choroby, mozková mrtvice, rakovina, onemocnění dýchacích cest, cukrovka apod.),
 • osobám, které z důvodu svého zdravotního postižení jsou závislí na pomoci jiné osoby.

Kvalitní službu nemůžeme poskytnout v těchto případech:

 • Domov neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá (např. pečovatelská služba, denní stacionář apod.)
 • Domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby (není volné místo)
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení (z nutnosti hospitalizace)
 • pokud má zájemce infekční onemocnění
 • zájemce se sníženou soběstačností z důvodu Alzheimerovy nemoci, těžké demence či těžké duševní poruchy
 • pokud je pravděpodobné, že by zájemce z důvodu duševní poruchy mohl závažným způsobem narušovat soužití mezi klienty
 • jde-li o osobu závislou na alkoholu či na jiných návykových látkách
 • osobě, které byla vypovězena smlouva o poskytování služeb v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Cíle Odlehčovací služby

 • Umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek a tím zajistit péči tak, aby klient nestrádal a necítil se osamělý po dobu pobytu.
 • Maximálně spolupracovat s osobou pečující o klienta a poskytnout v největší možné míře služby, na které je klient zvyklý ve svém domácím prostředí, na základě mapování individuálních potřeb klienta při nástupu.
 • Napomáhat soběstačnosti klienta, napomáhat aktivizaci a jeho zapojení do společenského dění v našem Domově ve společnosti svých vrstevníků.

Informace k zajištění lékařské péče u klientů odlehčovací služby

U klientů Odlehčovací služby zajišťujeme nutný doprovod k lékaři v případě, že doprovod osoby blízké není možný.
V případě zhoršení zdravotního stavu si klient či kontaktní osoba zajišťuje domluvu a realizaci (dopravu) návštěvy svého praktického lékaře svými vlastními silami nebo s využitím pomoci-doprovodu osoby blízké. V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu zajišťujeme odvoz do nemocnice rychlou záchrannou službou.

Ubytování

 • kapacita 7 lůžek

Vybavení pokojů:

 • polohovací lůžka
 • noční stolek
 • šatní skříň
 • stůl
 • židle
 • klient si po dohodě může pokoj doplnit vlastním drobným vybavením, které mu připomíná vlastní domov (je možné vybavit vlastní televizí)
 • každý pokoj má svoji koupelnu s toaletou
 • součástí pokojů i koupelny je signalizace pro přivolání sestry

Ceník

Vyúčtování plateb

Úhrada za pobyt = úhrada za sociální služby (denní sazba za ubytování + stravu krát počet dní) + úhrada za zvolenou variantu péče

Činnosti pobytové odlehčovací služby stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Ubytování: Ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení (lůžko/den) 200,– Kč

Celodenní strava: normální (snídaně, oběd, večeře) 160,– Kč diabetická (snídaně, oběd, večeře + II. večeře) 170,– Kč

Sociální služby: Jedna hodina je stanovena na 130,– Kč za skutečně spotřebovaný čas nutný k zajištění konkrétní činnosti:
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 130 Kč/hod.
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130 Kč/hod.
Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek 130 Kč/hod.
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 130 Kč/hod.
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130 Kč/hod.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 130 Kč/hod.
Pomoc při úkonech osobní hygieny 130 Kč/hod.
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130 Kč/hod.
Pomoc při použití WC 130 Kč/hod.

Pomoc při zajištění stravy
Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 130 Kč/hod.
Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby 130 Kč/hod.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět 130 Kč/hod
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 130 Kč/hod.

Sociálně terapeutické činnosti
Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 130 Kč/hod.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 130 Kč/hod.
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 130 Kč/hod.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 130 Kč/hod.

Písmo
Abc
Abc
Abc